دیدار اعضای انجمن موسیقی با هنرمندپیشکسوت احمد مراحمی