اركستر ٢٦ نفره سازهاي كوبه اي به سرپرستي بابك پيماني