عیادت اعضای انجمن موسیقی لرستان از هنرمند فرهیخته استاد نبی اله فیروزی