دیدار انجمن موسیقی لرستان به همراه برخی هنرمندان با هنرمند پیشکسوت محمود مدیری