دیدار انجمن موسیقی لرستان به همراه برخی هنرمندان با امین ا... استغفاری