اولین نشست خبری انجمن موسیقی لرستان با اصحاب رسانه دوم شهریورماه 1393