چهارمین سالگرد رضا سقایی به همت انجمن موسیقی لرستان برگزار شد