برگزاری کارگاه آموزشی وزن خوانی و تجزیه تحلیل ردیف استاد ارشد تهماسبی